CAB | Cambodia Asia Bank Plc,
ភាសាខ្មែរ
ឳកាសការងារនៅធនាគារ អាស៊ី កម្ពុជា
ស្វែងរកឱកាសការងារអាជីពរយៈពេលវែងដ៏រំភើបរីករាយជាមួយ ស្ថាប័នបម្រើសេវាកម្មធនាគារមួយក្នុង ចំណោមស្ថាប័នសេវាធនាគារដ៏ល្បីល្បាញនានានៅកម្ពុជា។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី ។ ធនាគារសូមផ្តល់ជូនឱកាសការងារអាជីពដ៏ឧត្តុងឧត្តមក្នុងបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការរីកចម្រើនការងារអាជីព ។ ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារដែលមានបុគ្គលិកជាង ២០០នាក់ របស់ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី មានន័យថាលោកអ្នកនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមដែលប្រមូលផ្តុំដោយបុគ្គលិកប្រកបដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងទស្សនៈ ពិសេសៗ ។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសធ្វើការងារជាមួយស្ថាប័នជាច្រើនក្នុងចំណោមស្ថាប័នជោគជ័យនិងធំៗបំផុត ។ យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមជាមួយធនាគារដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗដែលនឹងពង្រឹងការយល់ដឹងលោកអ្នក ដើម្បីទទួលបានភាពដ៏សម្បូរបែបដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នករំភើបរីករាយ ព្រមទាំងដើម្បីទទួលបានការចែករំលែកចំណេះដឹងដែលដឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នករីកចម្រើនទាំងជំនាញនិងភាពជាបុគ្គល ។ រៀបចំអនាគតលោកអ្នកជាមួយនឹង ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី
បោសសម្អាត ការិយាល័យ និង​ សម្អាត បរិស្ថាន ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ធនាគារ។​ រាយការណ៍ បរិស្ថាន ដែលគ្មានសុវត្ថិភាព។​ រៀបចំឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់នូវសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ទឹក / បង្គន់ ធានាមិនឲ្យមានក្លិនអាក្រក់កើតឡើង ធានា ជាន់ ការិយាល័យនិង បន្ទប់ និងការរស់នៅ ស្អាត។ រៀបចំ ទឹក ឬតែ សម្រាប់ បុគ្គលិកនិង អតិថិជន។ រាយការណ៍អំពីបញ្ហា អនាម័យ ណាមួយដើម្បី ត្រួតពិនិត្យ និង អនុវត្ត ភារកិច្ច ផ្សេងទៀតដែល បានផ្ដល់ដោយ អ្នកត្រួតពិនិត្យ។
Post Date: 2018-07-04   /    Close Date: 2018-08-04
ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញសម្រាប់ឡានដែលបានផ្តល់អោយបើកបរ។ ការបើកបរត្រូវអោយមានការបប្រុងប្រយត្ន័ខ្ពស់ និងសុវត្ថភាព។ ប្រតិបត្តិការក្នុងការបើកបរអោយត្រឹមត្រូវ តាមបទបញ្ញតិ្តសុវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។​​​​​ ត្រូវមើលថែទាំឡានអោយបានល្អ ដូចជា ពិនិត្យមើលផ្នែកដែលខូច។ បើសិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យកើតឡើងត្រូវរាយការណ៍បន្ទាន់មកប្រធានផ្នែកផ្ទាល់។
Post Date: 2018-07-04   /    Close Date: 2018-08-04
Ensure compliance to local employment laws and regulations on all HR related matters. Managing recruitment full cycle process – from manpower planning, sourcing, coordination, package review, to on-boarding. Develop and execute workflows and procedures for HR department. Maintain learning and development policies and procedures and ensure proper communication to internal employees. Ensure that orientation training covers all subjects including the company policies and procedures.
Post Date: 2018-06-23   /    Close Date: 2018-09-01
Prepare loan documents following the bank’s checklist. Analyze loan application and ensure all documents are complete and compliant with bank’s policies and procedures. Discuss and recommend the loan application to the Deputy Loan Operations Manager/ Loan Operations Manager. Prepare loan documents for presentation during the Credit Committee Meeting. Prepare legal documents and loan file for the branch. Perform other tasks as assigned by Deputy Loan Operations Manager/ Loan Operations Manager
Post Date: 2018-06-23   /    Close Date: 2018-08-01
Plan, design and conduct training programs for both new and existing employees. Develop new and engaging methods in delivering training. Ensure that statutory training requirements are met. Review existing training and development programs and revise programs as needed to adapt to changes in the work environment
Post Date: 2018-05-31   /    Close Date: 2018-07-09
Development: Design and implement new functionalities using JAVA/JEE technologies around Spring and Hibernate frameworks and rest services. Security: Design and implement an authentication and a security system for distributed service and web application which includes use of a security frameworks, and defensive programming.
Post Date: 2018-06-07   /    Close Date: 2018-07-09
Develop mobile application and performs system analysis and design, which is delivered within timeline, budget quality. Design and build IOS and Android mobile applications. Collaborate with cross-functional teams to analyze, design, and implement new features. Build and publish applications in Apple App Store and Google Play Store.
Post Date: 2018-06-07   /    Close Date: 2018-07-09
Develop new and engaging methods in delivering training. Ensure that statutory training requirements are met. Review existing training and development programs and revise programs as needed to adapt to changes in the work environment.
Post Date: 2018-05-27   /    Close Date: 2018-07-27
Install and maintenances DVR and ATM Camera. Configuring ATM application parameters. Troubleshooting with all ATM connection provider when ATM offline. Daily monitoring ATM status, ATM Transaction and ATM connection.
Post Date: 2018-05-23   /    Close Date: 2018-07-27
Must have experience in related position at least one year up. Good computer skill in Ms. Office, Email & Internet. Experiences on Computer Skill: LAN/WAN, Firewalls, Windows 2003 & 2008 server, Internet & Website.
Post Date: 2018-05-23   /    Close Date: 2018-07-27