CAB | Cambodia Asia Bank Plc,
ភាសាខ្មែរ
ឳកាសការងារនៅធនាគារ អាស៊ី កម្ពុជា
ស្វែងរកឱកាសការងារអាជីពរយៈពេលវែងដ៏រំភើបរីករាយជាមួយ ស្ថាប័នបម្រើសេវាកម្មធនាគារមួយក្នុង ចំណោមស្ថាប័នសេវាធនាគារដ៏ល្បីល្បាញនានានៅកម្ពុជា។

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី ។ ធនាគារសូមផ្តល់ជូនឱកាសការងារអាជីពដ៏ឧត្តុងឧត្តមក្នុងបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការរីកចម្រើនការងារអាជីព ។ ចូលរួមជាមួយក្រុមការងារដែលមានបុគ្គលិកជាង ២០០នាក់ របស់ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី មានន័យថាលោកអ្នកនឹងក្លាយជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមដែលប្រមូលផ្តុំដោយបុគ្គលិកប្រកបដោយបុគ្គលិកលក្ខណៈនិងទស្សនៈ ពិសេសៗ ។ លោកអ្នកនឹងទទួលបានឱកាសធ្វើការងារជាមួយស្ថាប័នជាច្រើនក្នុងចំណោមស្ថាប័នជោគជ័យនិងធំៗបំផុត ។ យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមជាមួយធនាគារដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗដែលនឹងពង្រឹងការយល់ដឹងលោកអ្នក ដើម្បីទទួលបានភាពដ៏សម្បូរបែបដែលនឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នករំភើបរីករាយ ព្រមទាំងដើម្បីទទួលបានការចែករំលែកចំណេះដឹងដែលដឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នករីកចម្រើនទាំងជំនាញនិងភាពជាបុគ្គល ។ រៀបចំអនាគតលោកអ្នកជាមួយនឹង ធនាគារកម្ពុជាអាស៊ី
Lead IT Department, Oversee all bank’s technology operations (e.g. network security) and evaluate them according to established goals, Analyze the business requirements of all departments to determine their technology needs, Inspect the use of technological equipment and software to ensure functionality and efficiency
Post Date: 2018-08-14   /    Close Date: 2018-09-15
To manage stock of cards and propose cards order purchasing. To review and manage collection. To manage and control dispute of Visa/Master and CUP for both Issuing & Acquiring. To review and propose annual fee charge/fee waiver to get management approval or endorsement.
Post Date: 2018-07-19   /    Close Date: 2018-08-19
Responsible for acquiring new-to-bank clients and selling of all bank products and services. Deliver personal sales target and contribute to the team’s sales target. Develop high-quality leads and referrals and convert them to actual sales. Maintain relationships with clients by providing support and by cross-selling.
Post Date: 2018-08-14   /    Close Date: 2018-09-15
Supervise the loan operations management and oversee loan operations officers and staff. Manage the daily activities and processes of the Loan Operations Department including loan processing, appraisal, evaluation, documentation, releasing, loan monitoring, administration, data entry, preparation and maintenance of loan records and reports, collection, recovery, remediation, pre-closing/closing and customer service to the bank’s loan clients. Prepare and present loan operations reports for Senior Management and Credit Committee.
Post Date: 2018-07-24   /    Close Date: 2018-08-24
Promote and sell loan products. Collect and investigate documents for loan assessment. Analyze borrowers’ business plans and financial status.
Post Date: 2018-08-14   /    Close Date: 2018-09-14
Assist in implementing Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism policies and procedures. Verify clients’ documentary requirements. Monitor transactions for telegraphic transactions and other remittance services. Analyze the nature of transactions and customer’s business. Prepare Anti-Money Laundering Report e.g. currency transaction report (CTR) and suspicious transaction report (SPR).
Post Date: 2018-07-21   /    Close Date: 2018-08-18
បោសសម្អាត ការិយាល័យ និង​ សម្អាត បរិស្ថាន ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់ធនាគារ។​ រាយការណ៍ បរិស្ថាន ដែលគ្មានសុវត្ថិភាព។​ រៀបចំឲ្យមានគ្រប់គ្រាន់នូវសម្ភារប្រើប្រាស់ក្នុងបន្ទប់ទឹក / បង្គន់ ធានាមិនឲ្យមានក្លិនអាក្រក់កើតឡើង ធានា ជាន់ ការិយាល័យនិង បន្ទប់ និងការរស់នៅ ស្អាត។ រៀបចំ ទឹក ឬតែ សម្រាប់ បុគ្គលិកនិង អតិថិជន។ រាយការណ៍អំពីបញ្ហា អនាម័យ ណាមួយដើម្បី ត្រួតពិនិត្យ និង អនុវត្ត ភារកិច្ច ផ្សេងទៀតដែល បានផ្ដល់ដោយ អ្នកត្រួតពិនិត្យ។
Post Date: 2018-07-04   /    Close Date: 2018-08-04
ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញសម្រាប់ឡានដែលបានផ្តល់អោយបើកបរ។ ការបើកបរត្រូវអោយមានការបប្រុងប្រយត្ន័ខ្ពស់ និងសុវត្ថភាព។ ប្រតិបត្តិការក្នុងការបើកបរអោយត្រឹមត្រូវ តាមបទបញ្ញតិ្តសុវត្ថភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក។​​​​​ ត្រូវមើលថែទាំឡានអោយបានល្អ ដូចជា ពិនិត្យមើលផ្នែកដែលខូច។ បើសិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយចៃដន្យកើតឡើងត្រូវរាយការណ៍បន្ទាន់មកប្រធានផ្នែកផ្ទាល់។
Post Date: 2018-07-04   /    Close Date: 2018-08-04
Prepare loan documents following the bank’s checklist. Analyze loan application and ensure all documents are complete and compliant with bank’s policies and procedures. Discuss and recommend the loan application to the Deputy Loan Operations Manager/ Loan Operations Manager. Prepare loan documents for presentation during the Credit Committee Meeting. Prepare legal documents and loan file for the branch. Perform other tasks as assigned by Deputy Loan Operations Manager/ Loan Operations Manager
Post Date: 2018-06-23   /    Close Date: 2018-08-01
Development: Design and implement new functionalities using JAVA/JEE technologies around Spring and Hibernate frameworks and rest services. Security: Design and implement an authentication and a security system for distributed service and web application which includes use of a security frameworks, and defensive programming.
Post Date: 2018-07-24   /    Close Date: 2018-08-24