សូមស្វាគមន៍ គេហទំព័រថ្មី ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី

ល័ក្ខខណ្ឌផ្សេង:
  • ប្រម៉ូសិនរបស់ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី(CAB)“CAB New Website Launch” នឹងចាប់ផ្ដើមចាប់នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។
  • ប្រម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនរហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨។
  • ប្រម៉ូសិននេះផ្ដល់ជូនសំរាប់អតិថិជនទាំងអស់ដែលបានចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី(CAB)។
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់នឹងទទួលបានការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចូលទៅទូរសព្ទ័ចំនួន ២ដុល្លារ ហើយការផ្ដល់ជូននេះមាន ៥០រង្វាន់។
  • អ្នកឈ្នះរង្វាន់ គឺជាអ្នកដែលទទួលការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ផ្ទាល់។
  • អ្នកឈ្នះត្រូវបានជ្រើសរើសតាមរយះការចាប់រង្វាន់ សំរាប់អ្នកដែលបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី(CAB)។
  • ប្រម៉ូសិនមិនផ្ដល់ជូនសំរាប់លេខទូរសព្ទ័ស្ទួន ក្នុងករណីមានលេខទូរសព្ទ័ស្ទួន, ត្រូវបានជ្រើសរើសយកតែលេខមួយប៉ុណោះដែលអាចនឹងទទួលបានរង្វាន់។
  • អ្នកឈ្នះទាំងអស់នឹងត្រូវប្រកាសនៅលើទំព័រហ្វេសប៊ុក វេបសាយរបស់គេហទំព័ររបស់ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី(CAB) និងផ្សេងៗទៀត។
  • ទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយធនាគារ។ រង្វាន់មិនអាចផ្ដល់ជូនអ្នកផ្សេង ឬប្តូរជាសាច់ប្រាក់បានទេ។
  • ចំពោះការសំរេចចិត្តរបស់ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី លើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយនេះរួមទាំងវិវាទ ឬចម្ងល់ទាក់ទងនឹងសិទ្ធរបស់អតិថិជន ការធ្វើប្រតិបត្តិការ កាលបរិច្ឆេទនៃការបំពេញបែបបទ។ល។ នឹងត្រូវបញ្ចប់ និងចងភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកដែលបានចូលទៅកាន់គេហទំព័រ CAB ទាំងអស់។
សូមអភ័យទោស មិនមានទំព័រនេះទេ!
No Page Avialable Here!