ស្វែងយល់បន្ថែមពីផលិតផលរបស់យើង

ដៃគូរសហការរបស់យើង

ពត៌មានថ្មីៗ

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU)
រវាង
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី (CAB) និង សាលាអន្តរជាតិ ស្មាធ ឃីដ (SIS)

ថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU)
រវាង
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី (CAB) និង សាលារៀនសហគមន៍ អេម៉ាញូអែល (ECS)

ថ្ងៃទី០៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU)
រវាង
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី (CAB) និង សាលាអន្តរជាតិ អូស្រ្តាលី-ប៉ាស៊ីហ្វិក(API)

ថ្ងៃទី០៨ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ២០២២

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU)
រវាង
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី (CAB) និង សាលារៀនសហគមន៍២១

ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU)
រវាង
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី (CAB) និង សាលាអន្តរជាតិ ហ្វររ៉េសហៀល (FHIS)

ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU)
រវាង
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី (CAB) និង សាលារៀនណត្សឡាញន៍ (NLS)

ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU)
រវាង
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី (CAB) និង សាលារៀនវ៉េស្ទឡាញន៍ (WLS)

ថ្ងៃទី ២៣ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២

ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា(MOU)
រវាង
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី (CAB) និង សាលាអន្តរជាតិ អេផល

ថ្ងៃទី ១២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២

ពិធីចុះ​ហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈ​នៃការយោគយល់គ្នា​(MOU)
រវាង
ធនាគារ កម្ពុជា អាស៊ី (CAB)​​ និង សាលាទិសា

ថ្ងៃទី ២៩​ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២

សំនួរទូទៅ

Privacy Policy

At CAB, We are committed to protecting your privacy as a visitor of this website and as our customer. Our site, www.cab.com.kh contains modules that collect your personal information. We will collect and use this information for the purpose for which it is provided only. We are bound by strict rules of confidentiality and, unless we are required to do so by law, rule or regulation, we will not disclose any information you have purposely provided us to any person without your permission.

×
×